Politiek & economie

De Bondsdag, het parlement, is het hoogste orgaan en oefent de wetgevende macht uit. Het is te vergelijken met de Nederlandse Tweede kamer. De Bondsdag wordt voor vier jaar gekozen door het volk via algemeen direct kiesrecht. De belangrijkste taken zijn: wetgeving, het controleren van de regering en het kiezen van de bondskanselier. Op dit moment telt de Bondsdag 672 afgevaardigden die in 1999 van Bonn naar Berlijn verhuisd zijn.

Na de Tweede Wereldwoorlog heeft Duitsland zich snel ontwikkeld tot een van de belangrijkste industrielanden ter wereld. Het bruto nationale product (bnp) per hoofd van de bevolking behoort met o.a. dat van de Verenigde Staten en Japan tot de hoogste ter wereld en de Duitse Mark (nu: euro) behoorde vroeger tot de meest waardevaste valuta ter wereld.

Duitsland heeft een sociale markteconomie waarin de staat in grote lijnen leiding geeft, maar geen directe bemoeienis heeft met zaken als de loon- en prijsvorming. Door het Kartellgesetz uit 1957 wordt de concurrentie beschermd tegen onderlinge afspraken tussen ondernemingen. De arbeidsvrede is grotendeels bewaard gebleven door een veelomvattende sociale wetgeving. De leiding door de staat komt o.a. tot uiting in de Konzertierte Aktion, een tripartite-overleg tussen de overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties om conjunctuurbeleid te voeren. In de tweede helft van de jaren negentig kreeg Duitsland te kampen met grote werkloosheid, stagnatie van de groei en hoge begrotingstekorten, mede als gevolg van het snelle proces van de eenwording en de enorme kostenpost die dat opleverde.

Meer weten over reizen naar Duitsland?

Bekijk hier alle informatie

Reizen naar Duitsland